Gradinite particulare Constanta
click aici pentru a reveni pe prima pagina
 
 
 
Cum se infiinteaza, autorizeaza, acrediteaza o gradinita particulara
 
cresa particulara, scoala particulara 
 
Articolul de mai jos are ca sursa site-urile inspectoratelor scolare judetene
 
ISJ BACAU, ISJ BOTOSANI, ISJ CLUJ
 
 
 
 
 
 

CUM SE INFIINTEAZA SI CUM SE AUTORIZEAZA/ ACREDITEAZA O

UNITATE PARTICULARA DE INVATAMANT

(particularizare pentru gradinita)

     Infiintarea si functionarea unei unitati particulare de invatamant, furnizoare de educatie, presupune indeplinirea unui set de formalitati la diverse institutii ale statului roman, pentru asigurarea atat a standardelor de calitate solicitate de lege, cat si indeplinirea cumulativa a prevederilor legale in acest sens privind infiintarea.

Prezentarea etapelor pentru deschiderea efectiva a unei unitati particulare de invatamant

O gradinita particulara poate imbraca fie forma unei societati comerciale inregistrata la Registrul Comertului, fie a unei fundatii sau asociatii non-profit.

O asociatie/fundatie ia nastere prin hotarare judecatoreasca a Judecatoriei in a carei raza teritoriala se va infiinta gradinita.

O conditie elementara pentru ca o asociatie/fundatie sa poata fi gradinita/scoala, este ca aceasta sa fie una non-profit.

Astfel, se va constitui societatea comerciala ca societate cu raspundere limitata la Registrul Comertului sau se vor face demersurile necesare pentru a constitui o asociatie sau fundatie la Administratia Financiara unde se doreste sediul gradinitei/scolii, cu singura conditie ca aceasta sa fie non-profit.

Algoritmul infiintarii unei asociatii/fundatii este urmatorul:

• Cunoasterea legislatiei pentru asociatii si fundatii

• Hotararea infiintarii asociatiei/fundatiei

• Intocmirea actului de constituire si a statutului

• Stabilirea Fondatorilor si a responsabilitatilor

• Stabilirea sediului si a cenzorului

• Contactarea judecatorului responsabil cu asociatiile si fundatiile

• Depunerea cererii pt. obtinerea rezervarii de denumire la Ministerul de Justitie

• Ridicarea adeverintei pt. obtinerea rezervarii de denumire.

• Constituirea patrimoniului initial – crearea contului bancar, extras cont bancar-

• Semnarea si legalizarea la notar/avocat a actelor

• Obtinerea Cazierelor fiscale pentru membri conducerii si a copiilor cartii de identitate

• Adresarea cererii la judecator, depunerea dosarului

• Inscrierea Fundatiei la organele fiscale/financiare

Un pas important este obtinerea autorizatiei sanitare, obtinuta in baza urmatoarelor

formalitati:

* cerere adresata Directiei Judetene de Sanatate Publica

* dosar tehnic, care va cuprinde avizul sanitar

* dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara

* declaratie pe proprie raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienicosanitare

Ulterior constituirii societatii, respectiv asociatiei/fundatiei, urmeaza a se declansa procedura de obtinere a autorizatiei provizorie de functionare de la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, conform mentiunilor urmatoare.

Obtinerea autorizatiei si acreditarii de la ministerul educatiei.

Ulterior constituirii asociatiei sau fundatiei la Judecatoria in a carei raza teritoriala isi va avea sediul gradinita/scoala, urmeaza efectuarea procedurilor de obtinere a acreditarii de la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar – ARACIP.

Ce este ARACIP?

ARACIP – Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar este o institutie publica de interes national, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli, infiintata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87/2006. ARACIP are sediul in Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, Bucuresti, raspunde la tel. 021.3104213 are nr. de fax 021. 3192096 si adresa de mail aracip@mec.edu.ro.

Atributii ARACIP

-ARACIP realizeaza evaluarea externa a calitatii oferite de institutiile de invatamant particular si de alte organizatii furnizoare de educatie,

- Emite autorizarile, acreditarile si evaluarea periodica a unitatilor de invatamant particular;

- Efectueaza pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei si cercetarii, evaluarea calitatii educatiei din invatamantul preuniversitar;

- Realizeaza impreuna cu inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerul Educatiei si Cercetarii activitatea de monitorizare si control al calitatii;

- Efectueaza, cel putin o data la 3 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;

- Propune Ministerului Educatiei si Cercetarii infiintarea si acreditarea, prin ordin, a institutiilor de invatamant preuniversitar pentru fiecare nivel de invatamant, program de studii si calificare profesionala, dupa caz;

- Elaboreaza standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta, metodologia de evaluare institutionala si de acreditare, manuale de evaluare interna a calitatii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calitatii invatamantului preuniversitar din Romania, recomandari de imbunatatire a calitatii invatamantului preuniversitar, codul de etica profesionala a expertilor in evaluare si acreditare.

Conform art. 29 alin. 4 din OUG 75/2005, acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive:

a) autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de infiintare si acorda dreptul de a desfasura activitatea de invatamant si de a organiza, dupa caz, admiterea la studii;

b) acreditarea, care acorda – alaturi de drepturile prevazute la litera a) – si dreptul de a emite diplome, certificate si alte studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de a organiza, dupa caz, examenul de absolvire.

Intr-adevar, fiecare institutie de invatamant nou infiintata va fi supusa unei proceduri de

evaluare in doua faze: autorizarea provizorie si acreditarea.

Autorizatia provizorie de functionare a gradinitei

Cel care intentioneaza sa desfasoare activitatea de educatie si invatamant prescolar prin

infiintarea unei gradinite particulare, trebuie sa stie ca nu este suficienta constituirea unei

societati comerciale sau asociatie/ fundatie, pentru a desfasura aceasta activitate.

Prin autorizarea provizorie se certifica faptul ca exista toate premisele pentru ca oferta de

educatie a respectivei institutii sa fie conforma cu cerintele legale.

Evaluarea in vederea autorizarii va avea urmatoarele tinte:

- procedurile pentru dezvoltarea institutionala - de planificarea strategica si operationala;

- managementul (conducerea) si structura institutionala;

- resursele umane proiectate;

- facilitatile (spatii de joaca, auxiliare etc.), resursele materiale si cele financiare;

- oferta educationala - inclusiv curriculum-ul adoptat de institutia scolara si auxiliarele

curriculare prevazute;

- sistemul informational;

- procedurile de asigurare si de management al calitatii;

- prognozele si asteptarile privind rezultatele copiilor la studii.

Pentru infiintarea de noi unitati de invatamant preuniversitar - prescolar in cazul de fata, perioada de depunere, la ARACIP, a cererii de declansare a procedurii de evaluare externa in vederea autorizarii, insotite de raportul de evaluare interna pentru fiecare nivel de invatamant, specializare si/sau calificare profesionala, intocmit conform prevederilor legale corespunzatoare este 15.03- 15.04 a anului din care se solicita inceperea functionarii.

Componenta dosarului pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie.

Dosarul depus la ARACIP, in vederea autorizarii de functionare provizorie trebuie sa contina:

- o Cerere tip pentru declansarea procedurii de autorizare de functionare provizorie pentru unitate de invatamant particular precum si Raportul de evaluare interna.

Acest raport de evaluare interna trebuie sa contina la randul lui urmatoarele documente:

a) fisa – tip a raportului de evaluare interna in vederea autorizarii de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru care se solicita infiintarea;

b) proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu de 3-5 ani, a unitatii de invatamant;

c) planuri operationale pentru primul an de functionare a unitatii de invatamant;

d) oferta educationala;

e) acte privind persoana juridica initiatoare:

- actele care atesta infiintarea si/sau dobandirea personalitatii juridice dupa caz;

- actul constitutiv si statutul de organizare si functionare a persoanei juridice;

- certificate de inregistrare fiscala a persoanei juridice;

f) acte privind spatiile de invatamant si baza materiala, precum si regimul de detinere al

acestora detinerea in proprietate, in administrare sau in folosinta, dupa caz, a spatiilor si a

bazei materiale; se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe

contractele de inchiriere);

g) lista dotarilor disponibile (mobilier si echipament didactic), regimul juridic al acestora

(pentru calculatoare se vor mentiona numarul acestora si generatia) si valoarea totala a

acestora;

h) lista cu fondul de carte propriu (numar de volume, domeniul de referinta, valoare totala)

din dotarea bibliotecii;

i) autorizatie sanitara de functionare, vizata pe anul in curs (pentru spatiul in care se va

desfasura activitatea instructiv-educativa);

j) aviz PSI (pentru spatiul in care se va desfasura activitatea instructive-educativa), daca este cazul, conform legislatiei in vigoare;

k) acte privind curriculumul:

- lista planurilor de invatamant si a programelor prescolare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri si alte asemenea), conform normativelor in vigoare la acea data, corespunzatoare tipului, nivelului si formei de invatamant;

l) acte privind personalul didactic:

- lista cadrelor didactice care vor functiona in unitatea de invatamant;

- declaratia – angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de invatamant in gradinita respectiva;

- stat de functii pentru personalul ce urmeaza a fi angajat in unitatea de invatamant;

m) modelul de contract de scolarizare ce va fi utilizat, daca este cazul;

n) proiectul de regulament intern al gradinitei;

o) ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.

Dupa ce organizatia furnizoare de invatamant si educatie depune dosarul cu actele necesare, va iesi in evidenta rolul deosebit de important al expertilor ARACIP, care au principala atributie de a analiza raportarea standardelor gradinitei in constituire la standardele de evaluare solicitate de minister. Astfel, acesti experti analizeaza raportul de evaluare interna, urmand ca ARACIP sa declanseze procedurile de evaluare externa. Comisiile de experti desemnati verifica indeplinirea standardelor de evaluare de catre organizatia respectiva, iar ulterior expertii ARACIP verifica raportul de evaluare externa intocmit de membrii comisiilor de experti. Acestia valideaza raportul de evaluare externa.

Urmeaza ca Biroul executiv al ARACIP sa analizeze si avizeze rapoartele de evaluare externa. Apoi, Consiliul ARACIP analizeaza si aproba rapoartele de evaluare externa si tot acesta – consiliul propune acordarea / neacordarea autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditarii. In functie de acest raspuns de la Consiliul ARACIP, Ministerul Educatiei si Cercetarii emite ordinul de acordare/ neacordare –dupa caz- a autorizatiei de functionare provizorie.

Standardele de evaluare solicitate pentru autorizare de functionare provizorie

Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati de educatie. Standardele de autorizare sunt standarde nationale, care se aplica invatamantului preuniversitar de stat si particular, si se refera la domeniile prevazute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 87/2006.

La evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea autorizatiei provizorie de

functionare, sunt urmarite a fi indeplinite mai multe obiective, astfel:

- Existenta unui proiect de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru gradinita;

- Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare si a

bugetului (detaliat) pentru programele / actiunile cuprinse in planul operational pentru primul an de functionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizata a unitatii de invatamant;

- Elaborarea “fisei postului” pentru toate posturile prevazute in organigrama conform

modelelor stabilite prin prevederile legislatiei in vigoare;

- Definirea sistemului de comunicare formala externa cu parintii, angajatorii si cu alte

institutii si grupuri semnificative de interes;

- Existenta spatiilor prescolare in care va functiona gradinita (proprii si / sau inchiriate,

concesionate, in comodat sau detinute sub orice alta forma legala);

- Adecvarea numarului salilor de lectii, al salilor de masa, al atelierelor – daca e cazul, al

salilor de festivitati etc. la planul prognozat, la nivelul si profilul modulelor cuprinse in planul de invatamant prescolar pe care legea il vizeaza;

- Respectarea, in spatiile prescolare detinute, a normelor de igiena privind unitatile pentru

ocrotirea, educarea si instruirea copiilor, conform legislatiei in vigoare (norme generale si

specifice);

- Adecvarea mijloacelor de invatamant prescolar si a auxiliarelor curriculare detinute la planul si nivelul de prescolarizare prognozat, existente in oferta educationala;

- Constituirea cel putin a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevazute de

legislatia in vigoare;

- Stabilirea, in statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar si personal

nedidactic necesar functionarii gradinitei, in functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de prescolarizare, de profilul si de specializarile / calificarile profesionale existente in oferta educationala;

- Existenta unui proiect de regulament intern de functionare;

- Asigurarea serviciilor medicale pentru copii;

- Evidentierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenta;

- Proiectarea sistemelor de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate in tipul respectiv de gradinita;

- Existenta, in bugetul primului an de functionare, a liniei bugetare destinata achizitiei

documentelor prescolare respectarea, in spatiile detinute, a normativelor de dotare, conform legislatiei in vigoare;

- Existenta unei oferte educationale, care cuprinde nivelurile si formele de invatamant in care se face scolarizare, specializarile / calificarile obtinute de absolventi, resursele educationale (umane si materiale) puse la dispozitie pentru activitatile curriculare si extracurriculare, programul scolii si facilitatile puse la dispozitia elevilor etc;

- Constituirea bugetului gradinitei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

indicandu-se sursele de finantare;

- Existenta materialelor promotionale privind oferta educationala, pe suport conventional si electronic.

Tarife de evaluare percepute de ARACIP in baza Legii nr.87/2006 pentru aprobarea cu

modificari si completari a Ordonantei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii

educatiei. Pretul perceput de ARACIP, pentru autorizarea provizorie de functionare a

gradinitei este in cuantum de 2 salarii de baza ptr. functia de profesor gr. didactic I si vechime peste 40 de ani.

Acreditarea gradinitei particulare

In vederea acreditarii, unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate, care indeplinesc conditiile prevazute de lege, trebuie sa depuna la ARACIP, cererea de declansare a procedurii de evaluare externa, insotita de raportul de evaluare interna, intocmit conform prevederilor legale corespunzatoare, incepand cu data de 15.08. a anului in curs.

Acreditarea institutiilor de invatamant certifica, in afara existentei si reinnoirii premiselor si faptul ca procesele educationale, in special procesele de predare si de invatare, respecta reglementarile legale iar rezultatele sunt cele asteptate si se inscriu, totodata, in limitele considerate ca acceptabile la nivel national.

Aceste rezultate se refera la:

- rezultatele scolare propriu-zise - indicatorii de "reusita" scolara;

- satisfactia beneficiarilor directi si indirecti (elevi, parintii acestora, angajatori sau, dupa caz, alte institutii care scolarizeaza absolventii etc.) fata de educatia oferita;

- rezultatele privind dezvoltarea personalului si dezvoltarea manageriala;

- cresterea rolului si a raspunderii sociale si comunitare;

- raportarea la principalii indicatori stabiliti la nivel national.

Institutiile acreditate se supun evaluarii periodice la fiecare 5 ani.

Scopul evaluarii periodice este de a verifica daca institutia scolara se mentine la nivelul

standardelor nationale de acreditare. Ca urmare, evaluarea periodica va fi echivalenta cu o reacreditare.

Procedura de acreditare

Conform art. 31 din OUG 75/2005, gradinita autorizata sa functioneze provizoriu elaboreaza un raport de evaluare interna folosind ca termeni de referinta standardele specifice etapei de acreditare; raportul de evaluare interna se depune la departamentul de ARACIP impreuna cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa si de acreditare.

Termenul de depunere a cererii in vederea acreditarii nu poate depasi 2 ani de la data

absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie;

Departamentul de acreditare numeste o comisie de experti in evaluare si acreditare care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor referitoare la domeniile si criteriile prevazute la art. 10 si elaboreaza propriul raport de evaluare.

Departamentul de acreditare al ARACIP valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetarii acreditarea sau, dupa caz, neacreditarea institutiei solicitante. Pentru gradinite, acreditarea se acorda prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in baza avizului ARACIP.

Componenta dosarului pentru acreditarea unei gradinite particulare

Dosarul depus la ARACIP, in vederea acreditarii trebuie sa contina cererea tip pentru

declansarea procedurii de acreditare a gradinitei precum si raportul de evaluare interna.

Raportul de evaluare interna la randul lui, va contine:

a) fisa - tip a raportului de evaluare interna;

b) studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a gradinitei precum si eficienta interna si externa a acesteia;

c) noul proiect de dezvoltare institutionala, in baza diagnozei realizate si prin comparative cu proiectul initial, realizat pe termen de 5 ani;

d) planurile operationale pe ultimii 3 ani, care sa cuprinda si evaluarea atingerii obiectivelor propuse;

e) oferta educationala pentru anul prescolar in curs/urmator, dupa caz;

f) actul de infiintare a gradinitei respective;

g) lista protocoalelor, acordurilor de colaborare, parteneriatelor incheiate de gradinita;

h) modelul de contract de scolarizare utilizat in unitatea de invatamant, daca este cazul;

i) situatiile privind rezultatele si performantele obtinute de copii pe parcursul perioadei

anterioare celei depunerii dosarului pentru acreditare;

j) lista planurilor de invatamant si a programelor aprobate de Ministerul Educatiei si

Cercetarii si utilizate in cadrul unitatii de invatamant;

k) oferta curriculara (curriculumul diferentiat/curriculumul la decizia gradinitei/ curriculumul in dezvoltare locala pentru nivelul de invatamant);

l) actele privind incadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de invatamant (copii de pe statele de functii);

m) acte privind detinerea in proprietate sau in folosinta a bazei materiale (se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe contractele de inchiriere, in forma

autentificata);

n) lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii de invatamant (se va mentiona provenienta acestora, data de inregistrare, valoarea acestora);

o) acte privind evaluarea interna a calitatii si functionarea structurilor responsabile cu

asigurarea calitatii (se vor anexa regulamentul de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii si strategia de asigurare a calitatii);

p) acte privind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de invatamant conform

Registrului de procese - verbale de inspectii;

q) acte privind asigurarea conditiilor de securitate si igienico - sanitare, respective autorizatia sanitara de functionare pentru fiecare dintre spatiile utilizate in procesul instructiv – educativ (vizata pentru anul in curs), Avizul PSI pentru fiecare dintre spatiile utilizate in procesul instructiv - educativ (in perioada de valabilitate), precum si acte privind asigurarea securitatii si sanatatii elevilor si personalului in incinta scolii si in vecinatatea acesteia (protocoale si contracte privind asistenta medicala, paza si altele asemenea);

r) certificatul de atestare fiscala;

s) ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.

Standarele de evaluare solicitate pentru acreditare

Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati de educatie. Standardele de acreditare sunt standarde nationale, care se aplica invatamantului preuniversitar de stat si particular, si se refera la domeniile prevazute de art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006.

La evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea acreditarii se urmareste a fi indeplinite mai multe obiective, din care selectam, astfel:

- Existenta proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizatia furnizoare de educatie, avand cel putin elementele prevazute la autorizare;

- Indeplinirea scopurilor si a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare si prin planurile de implementare, pentru intreaga perioada de autorizare provizorie, dupa caz;

- Cunoasterea misiunii si a tintelor strategice de catre cadrele didactice, elevi, parinti,

autoritati locale, comunitatea in general;

- Concordanta viziunii, misiunii si tintelor strategice cu tipul organizatiei furnizoare de

educatie, cu forma si nivelul de educatie la care aceasta functioneaza;

- Precizarea indicatorilor de realizare si a modalitatilor de evaluare a atingerii tintelor propuse;

- Existenta, cel putin, a regulamentelor interne de functionare prevazute de legislatia in

vigoare;

- Existenta organigramei organizatiei furnizoare de educatie, cu linii clare de decizie,

comunicare si raportare;

- Functionarea eficienta a sistemului de comunicare formala interna cu personalul propriu si cu copii;

- Existenta unui sistem si a procedurilor de asigurare a securitatii tuturor celor implicati in activitatea scolara, in timpul desfasurarii programului (paza proprie, acorduri / contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu politia;

- Respectarea sistemelor si a procedurilor de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate in tipul respectiv de organizatie;

- Existenta si caracteristicile spatiilor scolare adecvate unei gradinite;

- Utilizarea spatiilor scolare in procesul didactic conform destinatiei lor si planificarii

intocmite la nivelului organizatiei scolare;

- Corelarea spatiilor auxiliare - sali de mese, dormitoare, vestiare, bucatarie, spalatorie, cu

planul de invatamant, cu numarul elevilor si cu tipul, nivelul si forma de invatamant;

- Existenta spatiilor sanitare si dotarea lor in conformitate cu normativele de igiena in vigoare;

- Respectarea, de catre personalul de conducere angajat, a conditiilor prevazute de Legea Invatamantului, precum si de Statutul personalului didactic;

- Constituirea bugetului unitatii de invatamant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, indicandu-se sursele de finantare;

- Existenta unor demersuri concrete pentru diversificarea si /sau suplimentarea surselor de finantare;

- Existenta “fisei postului” pentru toate posturile prevazute in organigrama. Fisa postului va cuprinde, cel putin: numele postului, locul de munca, conditiile de ocupare (pregatire, experienta, calificari, competente etc.), locul in structura organizatiei si relatiile cu alte posturi din organigrama (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activitatii si functia / functiile indeplinite, atributiile specifice cu standardele si descriptorii de nivel asociati, limitele autoritatii;

- Promovarea ofertei educationale;

- Respectarea conditiilor si procedurilor legale si privind siguranta si confidentialitatea in activitatea de colectare, prelucrare si utilizare a informatiei;

- Existenta procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenta;

- Asigurarea serviciilor medicale pentru copii, conform legislatiei in vigoare.

Tarife de evaluare percepute de ARACIP in baza Legii nr.87/2006 pentru aprobarea cu

modificari si completari a Ordonantei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii

educatiei. Pretul perceput de ARACIP, pentru acreditarea gradinitei este in cuantum de 3

salarii de baza pentru functia de profesor gr. didactic I si vechime peste 40 de ani.

 
 
 
 
 
Pentru HG 1252/2012 Educatie Timpurie si Anteprescolara click aici